Дослідження друкарських засобів та їх відбитків

Експертиза друкарських засобів та їх відбитків в останні роки сформувалася в самостійний вид судово-технічної експертизи документів. Вона призначається при розслідуванні злочинів і су­довому розгляді справ, пов'язаних з виготовленням і підробкою друкарських засобів та їх відбитків, а також їх збутом і викорис­танням.

Речові докази, що належать до об'єктів криміналістичної екс­пертизи друкарських засобів та їх відбитків, можна поділити на три групи: 1) друкарські засоби; 2) відбитки, нанесені друкар­ськими засобами; 3) предмети (устаткування), застосовані для спорядження друкарських засобів і виготовлення відбитків.

До друкарських засобів належать: друкарські форми всіх видів друку; знаки посвідчення (печатки, штампи, штемпелі); друку-вальні пристрої (касові Дослідження друкарських засобів та їх відбитків, телеграфні, рахункові і підсумовуючі апарати, друкарські машини, знакосинтезуючі пристрої — прин­тери тощо). Відбитки друкарських засобів являють собою: доку­менти, цілком виготовлені друкарським способом (грошові зна­ки, цінні папери, лотерейні білети, поштові марки, книги, жур­нали тощо); бланки документів (дипломів, атестатів, посвідчень тощо); відтиски знаків посвідчення — печаток, штампів, штем­пелів тощо. До предметів (устаткування) належать пуансони, матриці, машини для відливки літер типографського шрифту іРозділ 2


ОКРЕМІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ
лінотипних рядків, гравірувальні машини й інструменти (штихе­лі), картриджі, балони, стрічки тощо.

Сучасна методика техніко-криміналістичного дослідження ти-пографських шрифтів, які використовуються для здійснення руч­ного набору, дозволяє:

1) визначати вид набору (ручний чи Дослідження друкарських засобів та їх відбитків лінотипний) з метою вста­
новлення способу підробки бланків;

2) ідентифікувати комплект шрифту конкретної друкарні з ме­
тою встановлення друкарні, з якої він був викрадений для виго­
товлення підроблених документів (бланків, відбитків печаток і
штампів тощо), або де ця підробка здійснювалась;

3) визначати належність одному типографському комплекту
окремих його частин (літер), вилучених у різних осіб, з метою
встановлення єдиного джерела викрадення шрифту.

Застосовуючи методику криміналістичної ідентифікації ліно­типів, можна: 1) ідентифікувати конкретний лінотип і його мат­ричний магазин за виявленими у злочинців складальними рядка­ми та їх відбитками; 2) встановлювати факт відливки лінотипних рядків на одній машині з метою визначення єдиного джерела ви­готовлення лінотипних рядків, виявлених у Дослідження друкарських засобів та їх відбитків декількох осіб.

Розроблено методику ідентифікації осіб, які виготовили друко­вані форми, і нових поліграфічних способів друку, котра дозво­ляє в окремих випадках установлювати особу, яка малювала і ви­різувала друковані форми, а також зображення відбитків, друко­ваних форм тощо. Існує також методика встановлення місця дру­кування центральних газет, переданих фототелеграфом.

Значна кількість експертних питань стосується способу виго­товлення кліше печаток і штампів, якими нанесені відтиски в до­кументах, а також ідентифікації цих кліше. Питання визначення способу нанесення відтисків печаток і штампів, кліше яких виго­товлені із застосуванням нових сучасних технологій та матеріалів фотополімерним способом і способом лазерного випалювання Дослідження друкарських засобів та їх відбитків, вирішуються згідно з існуючими методиками та довідковим ма­теріалом щодо технології цих процесів.За допомогою техніко-криміналістичного дослідження друкар­ських засобів та їх відбитків установлюють:

— спосіб відтворення зображень (відбитків);

— спосіб виготовлення друкарських засобів;

— зміни в друкуючих засобах та їх відбитках;

— вид друкуючої форми, за допомогою якої виготовлені від­
битки;


— устаткування, що використовувалося для виготовлення дру­
куючих засобів та їх відбитків;

— час виготовлення друкуючих засобів та їх відбитків;

— осіб, які виготовили друкуючі засоби (печатки, штампи) та їх
відтиски.

Кожна з зазначених вище задач, звичайно, включає кілька пи­тань щодо встановлення певних обставин справи. Для вирішен­ня кожного з них за допомогою експертизи необхідно дотримува Дослідження друкарських засобів та їх відбитків­тися особливих правил підготовки й оформлення матеріалів.

Встановлення способу відтворення зображень (відбитків)

ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОКУПАТЕЛЬ: YVtib

Ця задача вирішується однією з перших, оскільки від її результатів залежить хід подальшого дослі­дження. Треба встановити, чи дій­сно в досліджуваному документі є відбиток друкуючої форми, а не його мальоване чи відтворене в інший спосіб зображення або відтиск, перекопійований з іншого документа.

Експертиза може визначити, од­ним чи різними способами нане­сено кілька зображень (наприклад відтиски печатки і штампа) в одно­му чи в декількох документах. Для вирішення цієї задачі на експерти­зу необхідно направляти тільки до­кумент з відтиском сумнівного Дослідження друкарських засобів та їх відбитків по­ходження. При цьому перед екс­пертом можуть бути поставлені такі питання:

Рис. 7. а. Фрагмент оригіналу до­кумента, б. Фрагмент ксерокопії документа з рукописним текстом і підписом, в. Суміщення цих двох фрагментів, яке свідчить про використання оригіналу до­кумента (а) для підробки (б).

1) У який спосіб нанесено зобра­
ження в документі (текст, бланк,
відтиск печатки, штампа)?

2) Чи в один спосіб нанесено від­
тиски в декількох документах (тре­
ба наводити їх найменування)?Розділ 2
documentaolqkaz.html
documentaolqrlh.html
documentaolqyvp.html
documentaolrgfx.html
documentaolrnqf.html
Документ Дослідження друкарських засобів та їх відбитків